Fortsätt till huvudinnehåll

Goda relationer

Jag har tidigare skrivit om boken Rik på riktigt här och här. I vardagens femkamp, som är ett centralt tema i boken, är en av grenarna god självkänsla som jag beskrivit här. En annan gren är goda relationer.

Författarna skriver att få saker kan göra ett liv så bra som goda relationer samtidigt som dåliga relationer kan förpesta det mesta i våra liv. Om våra relationer skänker oss mening, glädje och frid i vardagen behöver vi inte kompensera med prestationer och tröstkonsumtion.

Ibland kan vi stöta på personer som är ett socialt fenomen, personer som fungerar utmärkt tillsammans med andra människor oavsett sammanhang. De har antagligen en så god självkänsla att de inte behöver hävda sig utan kan koncentrera sig på samspelet. De har en grundad och accepterad identitet. Fladdriga identiteter är svårare att känna närhet till. Det är lättare att relatera till ett berg än dimma, skriver författarna.

För att förbättra en parrelation som gått i stå föreslår författarna ett två-sam-tal. Det går ut på att en parterna tar upp ett problem. Den som lyssnar får inte avbryta, kommentera eller på annat sätt visa att det som sägs är fel eller dumt. Personen pratar på tills den säger att det är färdig. Sedan byter man roller. Genom den här metoden undviker man missförstånd som det ofta blir när vi avbryter varandra.

Min partner och jag har även gjort en variant på två-sam-tal då vi även upprepar vad den andre har sagt. Ett nästa steg är att var och en sätter sig ner och funderar ut några tänkbara lösningar på problemet. Sedan jämför vi lösningsförslagen och försöker enas kring några lösningar. Det har varit mycket konstruktivt.

Författarna har även tips för hur vi kan utveckla gemenskaper som vi ingår i. Känns gemenskapen förutsägbar kan man till exempel introducera nya spännande samtalsämnen när man träffas. Sedan kan man pröva att bygga gemenskaper med människor som man inte tycks ha så mycket gemensamt med eller till och med känner motstånd mot.

Kommentarer

Jag tror att rädsla kan göra att goda relationer inte utvecklas.
Jag tror att när vi törs vara oss själva på riktigt då kan sanna ärliga och goda reltioner uppstå.
När man tillexempel i ett arbetslag måste hålla inne med vem man är så blir det svårt.

Vi måste våga lyssna på oss själva och andra och se oss som vi verkligen är.
Fredrik sa…
Jag bara önskar att jag verkligen visste vem jag var på riktigt. Ibland känner jag mig som en själ à la Lacan; en människas identitet är inte mer fast än vad en rökpelare mellan några speglar är. Vad som återstår är att uttrycka en approximation av vem man är som man får göra så sann inför sig själv som man kan. Men alltid denna oro att man är oärlig inför sig själv och att man håller på att gå än mer vilse.
Martin sa…
Instämmer Inger.
Utan att vara någon expert så tror jag att individen och arbetsgruppen interagerar med varandra. En trygg arbetsgrupp skapar trygga medarbetare och vice versa. Jag tror att ett förändringsarbete på en arbetsplats, som fungerar dåligt, antingen kan börja med den enskilde medarbetaren eller i hela arbetsgruppen eller helst samtidigt, varför inte på en organisationsdag.
Martin sa…
Tack Fredrik för dina reflektioner.
Att skapa en god självkänsla och en stark identitet är en livslång utmaning för de flesta av oss så som jag ser det. Det är nog ett mycket litet fåtal som har detta med sig från början. Huvudsaken är att man är medveten att dessa faktorer spelar roll för våra relationer. Jag tror att vi har allt att vinna på att utveckla vår självkänsla och identitet. Jag har själv en oändlig lång väg att gå... På bloggen försöker jag med hjälp av litteraturen erbjuda ett smörgåsbord av inspirerande redskap för mig själv. Förhoppningsvis kan de även inspirera andra.
Fredrik sa…
Ja Martin, jag tror nog att många blir inspirerade av ditt smörgåsbord!

Den muterade clairvoyanta varelsen i Arnold Schwarzeneggers film Total Recall tröstar Arnolds vilsne rollkaraktär som är en man utan pålitligt minne (och på grund av detta en man utan en tydlig identitet). När "Arnold" förtvivlat undrar vem han är, säger mutanten "Du är vad du gör" (eller ungefär You are your actions).

Detta kan vara en trösterik tanke att ta till sig. Känner man sig osäker på vilken identitet man är eller huruvida den är stadd i förändring (och i så fall åt vilket håll den rör sig) eller inte, kan något så påtagligt som ens handlingar vara en indikator på vem man är. Vad man då behöver är en guide, inre eller yttre, som visar en vägen. Det kan till exempel vara vilken skrift som helst som man väljer att ta till sig och som visar hur man bör leva. När man har skapat sig en historia av handlingar har man också delvis skapat sin identitet.

Har man nått så pass långt, blir det nog enklare att söka vidare i sina sinnen efter ens sanna identitet, så det kan vara en början för dem som vill ha en början.
Martin sa…
Vår identitet formas nog mycket av hur andra avarar på våra handlingar och hur vi svarar på andras handlingar. Det är ett växelspel som jag ser det. Vår identitet är hela tiden stadd i förvandling, men har vi byggt upp en grundtrygghet eller ett god självkänsla behöver vi varken förminska eller förstora oss i relation till andra. Vi kan umgås på en jämlik nivå och fler goda relationer skapas. Det är kanske en utopi, men jag tycker iallafall det är eftersträvnadsvärt. Jag är bara i början på en mycket lång vandring...

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …