Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från 2011

Yggdrasil - en ekologisk bild av världen

Yggdrasil, Livets träd, som sträcker sig genom alla världar är centralt i den fornnordiska mytologin . Berättelsen om detta träd har många paralleller till vår tids ekologiska grundsyn på tillvaron. Henrik Hallgren skriver så här om Yggdrasil i boken Forn sed i nutid:
Det ger oss en närmast ekologisk bild av världen. Universum som en växande, sammanhängande helhet. Myterna berättar att Yggdrasil växer vid en underbar källa som kallas Urs brunn. Från denna källa hämtar Yggdrasil sin näring och vatten. Vattnet flödar upp i stammen och droppar ned från trädets grenar i form av honumngsdagg som håller hela jorden grön.
Det berättas att en hjort vid namn Eiktyrner äter av världsträdets blad. Från dess horn dryper vätskan ned i Hvergelmer, en annan källa dit Yggdrasil sträcker sina rötter och hämtar näring. Så sluts kretsloppet.
Vid Urs brunn lever de tre nornorna Urd; Verdandi och Skuld. Varje dag hämtar de heligt vatten ur brunnen och öser det över trädets stam. Detta gör att Yggdrasil helas…

Frihetens begränsningar

I sin bok Välfärd utan tillväxt skriver Tim Jackson att han ser möjligheten att blomstra som en bra utgångspunkt när vi diskuterar livskvalitet. Han anser dock att denna vision måste tolkas försiktigt. Det handlar inte om en uppsättning lösryckta friheter utan om en rad begränsade möjligheter att leva väl inom klart definierade gränser.
I en värld av gränser är vissa friheter antingen omöjliga eller omoraliska. Friheten att att ändlöst konsumera materiella produkter är en av dem. Friheten att uppnå socialt erkännande på bekostnad av barnarbete i leveranskedjan, att finna meningsfullt arbete på beskostnad av ett sammanbrott i den biologiska mångfalden eller att delta i samhällslivet på bekostnad av framtida generationer kan vara andra.

Ägande och konsumerande tar tid i anspråk

I Magasin Camino så intervjuas tidsforskaren Jörgen Larsson angående den tidspress som många upplever i vårt samhälle. Han menar att det inte sällan är våra materiella ting som dränerar oss på tid.
Ägande och konsumerande tar tid i anspråk. Först sak man tjäna in pengarna, sen ska man hinna använda det, att inte hinna använda ditt nyinköpta piano kan bidra till tidspress. Man ska läsa tester om det man planerar att köpa, sedan ska man göra själva inköpet, därefter ska man sköta om det man har köpt, sedan ska man kanske reparera det när det har gått sönder och så ska man förvara det och flytta runt det, upp på vindern och till sist ska man göra sig av med det.

Allt det där är ett ganska omfattande konsumtionsarbete som bidrar till tidspress. Vår fritid gå allt mer åt till vårt oavlönade extraknäck som materialförvaltare.

Ekologismens sex perspektiv

Henrik Hallgren har skrivit boken Det gröna skiftet.I sin blogg med samma namn sammanfattar han ekologismens sex perspektiv på det gröna skiftet så här:

1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman 2) Den gröna etiken - kärleken till livet
3) Den gröna maktanalysen
- de sammanvävda förtrycken
4) Den gröna demokratin
- att låta jordens röster höras
5) Den gröna ekonomin
- ett livsbaserat perspektiv
6) Det gröna jaget
- sökandet efter helhet och djup

Årspraktikan

I vår urbana och elektrifierade tillvaro med högt tempo är det lätt att tappa kontakten med naturen och årstiderna, men för den som ger sig tid att studera naturens alla nyanser öppnar sig fantastiska världar. Man får även en större förståelse för historien, för våra förfäder som levde mycket natur- och säsongsbundet.

En stor hjälp på vägen kan man få av boken Årspraktikan - natur, seder och bruk månad för månad författad av Britt-Marie Hallbert. I beskrivningen kan man läsa:

Här finns kunskap som håller på att gå förlorad om våra vanligaste djur, årstidernas växlingar, kalenderårets traditioner samt mängder med tips och idéer om vad naturen har att bjuda, året om. Det kan handla om hur igelkotten överlever vintern, den bästa medicinen mot getingstick, gamla tiders "satirsika julklappar" eller varför knölsvanarna i Stockholm har ett eget bankkonot.

Argaladei

För den som vill få inspiration till ett enkelt och naturnära friluftsliv så finns nätverket och föreningen Argaladei,vars namn är hämtat från ett svensktnorskt gränsfjäll i höjd med Kvikkjokk. Föreningen gav under många år ut en tidskrift där mycket kunskap är samlad. En del nummer går fortfarande att beställa.
Om ArgaladeiArgaladei är en förening som vill erbjuda vägar till naturupplevelser och verka för ett resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv, kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade.(Från hemsidan)

Förädling av ögonblicket

På mina vandringar får jag ofta möjlighet att odla min sinnesnärvaro. Ute i skogen och uppe på fjället har jag betydligt lättare att leva i nuet. Den stora utmaningen är att ta med sig detta in i vardagen.

Sällan har jag hört någon uttrycka sinnesnärvaro vackare än Henry David Thoreau:

Oberoende av väder, under alla klockslag dag som natt, har jag varit angelägen om att förädla ögonblicket och också göra en skåra för det på min käpp; jag har velat stå på mötespunkten mellan två evigheter, det förflutna och framtiden, vilket är ingenting annat än det nuvarande ögonblicket; och på denna linje ville jag balansera på tå.

Två viktiga frågor

Vi överöses dagligen av kommersiella budskap. En massiv övertalningskampanj att lycka handlar om att konsumera olika produkter når oss överallt. Det är lätt att villa bort sig själv i allt detta och tappa riktningen i våra liv.

Två frågor som är varianter på en och samma fråga, kan vi då ställa oss, skriver Giséla Linde i boken Lev enklare - idéer för en hållbar livsstil:

Vad önskar du dig mest av allt?
Hur vill du leva ditt liv?

Giséla Lindes recept är att försöka leva ett enklare liv som hon menar i sin förlängning brukar leda till ett rikare och lyckligare liv. Hon fortsätter:

Skriv ordet enkelhet i handen som en påminnelse, lev med begreppet några dagar och använd det som en sorteringsapparat för dina vardagsval - om jag vill leva enklare, ska jag välja si eller så just den här gången.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle, Vagga till vagga, är ett grönt designkoncept som innebär att allt som vi producerar ska kunna återanvändas i en evig cykel, precis som i naturen. Det handlar om att designa produkter rätt från början så att material i nästa steg kan bli näring åt mikroorganismer eller råvara till nya produkter med bibehållen kvalitet.
I Cradle to Cradle utgår man från tre principer:
Avfall=näring Solen som energikälla i alla dess former Främja mångfald

Gerotranscendens - det positiva åldrandet

I vårt samhälle råder en stor upptagenhet av ungdomskultur i olika former. Det är från ungdomen det nya kommer, modet, musiken och många politiska rörelser. Media och kommersiella aktörer hänger på. Att bli äldre har låg status. Åldrandet göms undan på institutioner och/eller hamnar i mediaskugga.
Jag tror att vi skulle må bra av att se varje fas i livet, barndomen, ungdomspåren, medelåldern och ålderdomen, som något unikt och positivt med sina särskilda förtjänster, ungefär som årstidsväxlingarna i naturen.
Gerotranscendens,som ligger i linje med det här resonemanget, är en psykosocial utvecklingsteori om det positiva åldrandet. Teorins upphovsman är professor Lars Tornstam. På hemsidan finns mycket matnyttigt, bland annat beskrivs gerotrancendensens kännetecken som kan upplevas i varierande antal och olika mycket:
Förändrad tidsuppfattning En känsla av att vara barn, ungdom, vuxen, medelålders och gammal på en och samma gång! Man ser tillbaka på gamla livsupplevelser med nya och mer li…

Inre och yttre utveckling i balans

Vi lever i en tid då det i många sammanhang inte handlar om ett antingen eller utan om ett både och. Allt fler fokuserar till exempel på såväl den inre som den yttre utvecklingen. Jaget och världen är lika viktiga; inget motsatsförhållande råder. Bosse Angelöw skriver i sin bok Glädjerapporten - goda nyheter om vår värld om denna tidsanda.

Enligt min uppfattning kännetecknas vår tidsålder av att vi är intresserade av helheten, av såväl den personliga som den samhälleliga utvecklingen. Tidigare fanns perioder då vi mer ägnade oss åt den samhälleliga utvecklingen och sedan kom det tider när vi uppmärksammade den inre utvecklingen. Nu börjar vi alltmer intressera oss för både det inre och det yttre. Fler och fler är villiga att omvärdera sin livsstil, att försöka hitta en balans i tillvaron både på det personliga planet och i samklang med de globala sammanhangen.
Vi önskar utveckla en livsstil där vi tar hänsyn till andra människor och till miljön, Vi vill själva må bra och samtidigt bidra…

Det händer något

Jag tycker den här dikten är mycket vacker och trösterik. Den handlar om drömmen att uppgå i naturen, ja i hela världsalltet, när man lämnar detta livet. Längtan efter evigt liv uttrycks också i dikten. När en människa dör lever hon vidare i trädens sus och gräsets viskningar.
Det händer något
Det händer något med naturennär en människa dör Träden som sett oss födas stillnar och förtätas i sin grönska De minns oss i sina årsringar Gräset som böjt sig under våra fötter reser sig segervisst i sin tystnad När en människa dör flyttar hon in i träden och gräset. Därför susar det alltid av liv när vinden går genom träden och får gräset att viska. Peter Curman

Världsmedborgarskap

Världen är ett enda land och mänskligheten dess medborgare skrev Bahá'u'lláh, Baha´i-religionens grundare. Och Sokrates sa Jag är medborgare, inte i Athen eller Grekland, utan i världen.De här sentenserna kan ses som motton för världsmedborgarskap eller kosmopolitism. Det är en föreställning om att hela mänskligheten bör betraktas som ett samhälle av lika berättigade medborgare utan hänsyn till skiljaktigheter i ras, nationalitet och religion. Jag tycker det är en sympatisk tanke och kanske den enda som på sikt är verkligt hållbar.

På World Citizens kan man införskaffa ett världsmedborgarpass.

Ubuntu - vi är, alltså är jag.

Jag älskar begreppet Ubuntu som härstammar från Zulufolket i Sydafrika. Det ät filosofiskt synsätt som närmast kan översättas med medmänsklighet eller en person är en person bara genom andra människor eller jag är den jag är på grund av vad vi alla är.

Det handlar om att vi alla här på jorden är ömsesidigt beroende av varandra, att vi är sammanväxta. Din lycka är min lycka, din olycka är min olycka. En människa med ubuntu är öppen och gläds med andras framgång eftersom hon ser sig som en del av något större. Ubuntu kan ses som ett alternativ till Descartes sentens Jag tänker, alltså är jag, det vill säga Vi är, alltså är jag.