Fortsätt till huvudinnehåll

BNV istället för BNP

Begrepp som välstånd och välfärd används flitigt i den politiska debatten. Välstånd eller levnadsstandard mäts i BNP och anger vårt konsumtionsutrymme. Välfärd mäts med hjälp av en rad icke-ekonomiska indikatorer som hälsa, tillgång till bostad, dagis, läkare och annan social service.

Ett tredje begrepp som sällan nämns i debatten är välbefinnande. Välbefinnande eller livskvalitet är en subjektiv upplevelse av hur vi upplever våra liv. Det paradoxala är att medan välståndet och välfärden ökat i Sverige så har välbefinnandet gått ner på de flesta områden sedan 1960-talet. Trots att konsumtionen nästan tredubblats de senaste 50 åren är vi mindre lyckliga, mindre tillfredsställda med våra liv, enligt en rad enkätundersökningar.

Internationella undersökningar visar att ekonomisk tillväxt i ett land leder till ökad lycka bland medborgarna men bara upp till en nivå som motsvarar den vi hade på 1960-talet. Sedan upphör detta samband.

Om vägar ut ur detta kan man bland annat läsa om i den utmärkta boken Rik på riktigt - en värdefull vardag är möjlig av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson. De menar att vi har fel fokus i samhällsdebatten när vi endast pratar om ekonomisk tillväxt. Vad vi hellre borde sträva mot är högt BNV, Befolkningens och Naturens Välbefinnande.

Kommentarer

klebom sa…
Gerorge Henrik von Wright behandlar detta i sin "Myten om framsteget". Wiitgensteins finlandssvenske lärljunge presterar alltid en mycket speciell klarsyn.

Citerar från:
http://www.pierregander.com/phd/vonwright.html

Kommentarer till boken Myten om framsteget av Georg Henrik von Wright (1993/1995)

Pierre Gander, april 1998

I boken diskuterar von Wright idén om att vetenskaplig och teknisk utveckling automatiskt leder till 'framsteg', i praktiken ett bättre och lyckligare liv för människorna. Han menar att det inte finns någon grund för detta påstående, och visar tvärtom hur det finns grund för motsatsen; att vetenskaplig och teknisk utveckling i stort leder i till sämre villkor för människan. På detta sätt försöker han avkläda myten om framsteget som lösning på människans problem.

Von Wright ser teknologi som nära sammankopplat med vetenskap. När vetenskap bedrivs, så finns alltid de teknologiska tillämpningarna där, menar han. Alltså kan man inte tala om vetenskap i sig, skilt från den teknik den ger upphov till, enligt von Wright. Eftersom det är vetenskapen som ger upphov till teknik, vilken orsakar icke önskvärda konsekvenser för människa och miljö, blir von Wrights slutsats att det finns saker som vi inte ska forska om, alltså saker som vi inte vill veta. Denna syn är i skarp kontrast till Gärdenfors (1992), som hävdar att det inte finns några bra argument för att begränsa vårt kunskapssökande (tvärtom ökar kunskap vår förmåga att fatta bra beslut, inklusive lösningar på de eventuella problem vi står inför).

Begreppet 'framsteg' analyseras av von Wright, och han påpekar att detta är ett värdebegrepp, inte ett begrepp baserat på enbart fakta. Han tycker att den klyfta i dagens västerländska samhälle, starkast formulerad av Hume, som uppstår mellan fakta - å ena sidan - och värderingar - å andra sidan - ej är önskvärd. Den bidrar, enligt von Wright, till vår tids värdenihilism, där man inte med fakta kan argumentera för en värdefråga. Dock ger han, enligt min mening, inte något riktigt alternativ till denna uppdelning i fakta och värde, utan lämnar frågan öppen.

Referenser

Gärdenfors, P. (1992). Finns det något vi inte vill veta?. I Blotta tanken. Falun: Nya Doxa.

von Wright, G. H. (1995). Myten om framsteget. Trondheim: Bonniers. (Ursprungligen publicerad 1993.)


Författare: Georg Henrik Von Wright
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Bandtyp: Pocket, Språk: Svenska
Utgiven: 199405, Antal sidor: 176
Vikt i gram: 95
ISBN10: 9100557951
ISBN13: 9789100557959

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Gerotranscendens - det positiva åldrandet

I vårt samhälle råder en stor upptagenhet av ungdomskultur i olika former. Det är från ungdomen det nya kommer, modet, musiken och många politiska rörelser. Media och kommersiella aktörer hänger på. Att bli äldre har låg status. Åldrandet göms undan på institutioner och/eller hamnar i mediaskugga.
Jag tror att vi skulle må bra av att se varje fas i livet, barndomen, ungdomspåren, medelåldern och ålderdomen, som något unikt och positivt med sina särskilda förtjänster, ungefär som årstidsväxlingarna i naturen.
Gerotranscendens,som ligger i linje med det här resonemanget, är en psykosocial utvecklingsteori om det positiva åldrandet. Teorins upphovsman är professor Lars Tornstam. På hemsidan finns mycket matnyttigt, bland annat beskrivs gerotrancendensens kännetecken som kan upplevas i varierande antal och olika mycket:
Förändrad tidsuppfattning En känsla av att vara barn, ungdom, vuxen, medelålders och gammal på en och samma gång! Man ser tillbaka på gamla livsupplevelser med nya och mer li…