Fortsätt till huvudinnehåll

Social permakulturPermakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawk skriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.

Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:
 (1) Ur relationer kommer överflöd
Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt inre också. När du möter dina egna skuggor och utvecklar dina egna styrkor kommer dina relationer med andra att berikas och fördjupas.

(2) Känn igen och arbeta med mönster
Permakultur lär oss att studera mönster i naturen och tillämpa den kunskapen när vi designar en odling. Vi kan också leta efter sociala mönster. Hierarkiska mönster är vi välbekanta med, men när vi försöker arbeta tillsammans utanför en ledar- och kontrollstruktur möter vi olika utmaningar. Att lära känna igen dem kan hjälpa oss att strukturera våra grupper mer effektivt, menar Starhawk. Samarbetskonstruktioner skiljer sig från hierarkiska strukturer genom att kommunikationen är mer komplex. I en hierarki vet vi i allmänhet om vem vi rapporterar till och var vi befinner oss på stegen. I en samarbetsgrupp finns det många möjliga vägar för kommunikation, inte heller någon ledare som kan komma in och redan ut saker för oss. Därför behöver gruppen ha kunskaper i kommunikation, konflikthantering, förlikningsprocesser och hur man skriver tydliga avtal.

(3) Göd det som du vill se växa
Industriellt jordbruk fungerar enligt principen "Döda skadedjuren!" Dessa angrips med kemiska bekämpningsmedel. Ekologiska jordbrukare skapar istället en hälsosam jord som ger vad våra växter behöver så de kan avvisa skadedjuren. Insektsskador ses som information om att det råder en obalans i systemet. I våra sociala relationer återkommer vi ofta till "Döda skadedjuren!" Istället för att attackera de människor vars beteenden försöker driva ut någon eller några ur gruppen kan vi se på konflikter som information, att något i gruppen är obalanserat, att vi skapat en livsmiljö som tillåter destruktivt beteende. Istället föreslår Starhawk att vi ska fråga oss hur ger vi ger en konkurrensfördel åt de beteenden vi vill ha.

(4) Värdera mångfald
I naturen ger mångfalden en motståndskraft mot yttre förändringar. I grupper kan en mångfald av åsikter, etnicitet, åldrar, erfarenheter och social bakgrund erfarenheter bredda vårt perspektiv och få oss att se flera aspekter av ett problem, vilket är en stor styrka som ökar resiliensen, menar Starhawk.

(5) Utveckla en kultur som präglas av tillit, respekt och vänlighet
Tillit byggs upp genom att vi delar med oss av våra liv och känslor, att vi sporrar människor att passionerat argumentera för sina idéer och positioner samtidigt som motståndarna respekteras, att vi tar vårt ansvar och att vi delar på risker. Vänlighet, respekt, medkänsla och uppmuntran fungerar med Starhawk ord som kompostens beståndsdelar - de matar de positiva impulserna. När vi respekterar varandras idéer, tänker väl om varandras motiv och stöttar varandras visioner skapar vi en kompost där kreativiteten blomstrar.

Dessa fem principer ska bara ses som en skiss på hur vi kan börja titta på våra mänskliga grupper som ekologier, enligt Starhawk. När vi blir mer skickliga på att vårda våra mänskliga relationer blir alla aspekter av vårt arbete effektivare. I denna för jorden så avgörande tid behöver vi styrkan hos glada, kreativa, effektiva och kärleksfulla grupper så vi rör oss framåt. När vi blir lika skickliga i vår mänskliga växelverkan som vi är som  trädgårdsdesigners, kommer vi bli en oövervinnlig helande kraft för våra samhällen och vår jord.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …