Fortsätt till huvudinnehåll

Tre berättelser om vår tid


I boken Active Hope identifierar Joanna Macy och Chris Johnstone tre berättelser eller världsbilder som svarar mot tre olika sätt som vi närmar oss den sociala, ekonomiska och ekologiska krisen som världen står inför för närvarande. De existerar parallellt och varje berättelse, eller version av verkligheten, fungerar som en lins genom vilken vi ser och förstår vad som händer. 

·  Business as Usual – Affärer som vanligt
Denna berättelse utgår från antagandet att det inte finns något större behov av att förändra vår nuvarande livsstil. Farhågorna är överdrivna. Ekonomisk tillväxt anses vara avgörande för välståndet och ny grön teknik ska lösa miljöproblemen. Den resulterar i ett passivt hopp.  

·  The Great Unraveling – Den stora upplösningen
Katastrofscenarierna är centrala i denna berättelse. Vi närmar oss oundvikligen en apokalyps på grund av industritillvästsamhällets avigsidor, en utveckling som inte går att hejda. Denna berättelse skapar uppgivenhet. 

·  The Great Turning – Den stora vändningen
Denna berättelse handlar om övergången från ett industritillväxtsamhälle till ett livsbefrämjande samhälle som tar sig an och läker människorna och jorden. Var och en försöker hitta sitt unika bidrag i denna omställning, vilket skapar ett aktivt hopp.

Författarna skriver med hänvisning till den tredje berättelsen: 
Vid valet av historia väljer vi inte endast vilken typ av värld som framtida generationer ärver efter oss, utan det påverkar också vårt eget liv här och nu. När vi hittar en god berättelse och ger oss in i den helt och fullt kan historien verka genom oss, andas nytt liv i allt vi gör.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …