Fortsätt till huvudinnehåll

Deklarationen om Moder Jords rättigheter

Här skrev jag tidigare om naturens rättigheter. En viktig milstolpe i denna rörelse är  Deklarationen om Moder Jords rättigheter som antogs på Världens folks konferens om klimatförändring och Moder Jords rättigheter Cochabamba, Bolivia, April 2010. Konferensen samlade över 35 000 människor från över 100 länder. Deklarationen, som har stöd av 800 000 människor, har presenterats i FN:s generalförsamling och den 25 maj i år beslutade Sametinget att stödja den.ALLMÄN DEKLARATION OM MODER JORDS RÄTTIGHETER
Ingress
Vi, jordens folk och nationer:
... som inser att vi alla är en del av Moder Jord, en odelbar, levande gemenskap av ömsesidigt beroende varelser med ett gemensamt öde;
... som tacksamt bekräftar att Moder Jord är källan till liv, näring och lärande och att hon förser oss med allt vi behöver för att leva väl;
... som erkänner att det kapitalistiska systemet och alla former av skövling, exploatering, övergrepp och nedsmutsning har orsakat Moder Jord stor förödelse, förnedring och sönderfall, vilket sätter livet som vi känner det i dag på spel genom fenomen som klimatförändringen;
... som är övertygade om att i en livsgemenskap där vi är beroende av varandra är det omöjligt att erkänna endast människors rättigheter utan att orsaka obalans för Moder Jord;
... som slår fast att för garantera de mänskliga rättigheterna är det nödvändigt att erkänna och försvara Moder Jords och alla hennes varelsers rättigheter, samt att det finns kulturer, praxis och lagar som redan gör detta;
... som är medvetna om vikten av att skyndsamt vidta kraftfulla kollektiva åtgärder för att omvandla de strukturer och system som orsakar klimatförändringar och andra hot mot Moder Jord;
... tillkännager denna allmänna deklaration om Moder Jords rättigheter, och uppmanar FN:s generalförsamling att anta den som en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer i världen, och med målet att varje individ och institution ska ta ansvar för att genom undervisning, utbildning och medvetandegörande främja respekt för dessa rättigheter och genom snara och stegvisa åtgärder och mekanismer, nationella såväl som internationella, säkerställa att de bekräftas och tillämpas universellt och effektivt bland världens alla folk och stater.

Artikel 1: Moder Jord 
(1) Moder Jord är en levande varelse.
(2) Moder Jord är en unik, odelbar, självreglerande gemenskap av besläktade och samverkande varelser som försörjer, inrymmer och reproducerar alla varelser.
(3) Varje väsen definieras genom sina relationer som en integrerad del av Moder Jord.
(4) Moder Jords inneboende rättigheter är omistliga eftersom de härstammar från samma källa som hennes egen existens
(5) Moder Jord och alla varelser har rätt till alla de inneboende rättigheter som erkänns i denna deklaration utan åtskillnad av något slag, såsom mellan organiska och oorganiska varelser, arter, ursprung, användning för människor, eller någon annan status.
(6) Precis som människor har mänskliga rättigheter, har också alla andra varelser rättigheter som är specifika för deras art eller sort, och lämpade för deras roll och funktion i de gemenskaper inom vilka de existerar.
(7) Varje varelses rättigheter begränsas av andra varelsers rättigheter och varje konflikt mellan deras rättigheter bör lösas på så vis att Moder Jords integritet, balans och hälsa bibehålls.

Artikel 2: Moder Jords inneboende rättigheter 
(1) Moder Jord och alla varelser som hon består av har följande inneboende rättigheter:
(a) rätten till liv och att existera;
(b) rätten att respekteras;
(c) rätten att regenerera sin biologiska kapacitet och att fortsätta sina vitala cykler och processer fri från mänskliga störningar;
(d) rätten att behålla sin identitet och integritet som en egen, självreglerande och samverkande varelse;
(e) rätten till vatten som en källa till liv;
(f) rätten till ren luft;
(g) rätten till fullständig hälsa;
(h) rätten att vara fri från föroreningar, avgaser och giftigt eller radioaktivt avfall;
(i) rätten att inte få sin genetiska struktur modifierad eller störd på ett sätt som hotar dess integritet eller vitala och sunda funktionsförmåga;
(j) rätten till en fullständig och snar gottgörelse som svar på kränkning av de rättigheter erkänns i denna deklaration och som orsakats av mänsklig aktivitet;
(2) Varje varelse har rätt till en plats och att spela sin roll i Moder Jord för att hon ska fungera harmoniskt.
(3) Varje varelse har rätt till välbefinnande och att leva fri från tortyr eller grym behandling från människor.

Artikel 3: Människors skyldigheter gentemot Moder Jord 
(1) Varje människa har ansvar för att respektera och leva i harmoni med Moder Jord. 
(2) Människor, alla stater och alla offentliga och privata institutioner måste:
(a) agera i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som erkänns i denna deklaration;
(b) erkänna och främja ett fullständigt genomförande och upprätthållande av de rättigheter och skyldigheter som erkänns i denna deklaration;
(c) främja och delta i lärande, analys, tolkning och kommunikation om hur man kan leva i harmoni med Moder Jord enligt denna deklaration;
(d) se till att strävan efter människans välbefinnande bidrar till Moder Jords välbefinnande, nu och i framtiden;
(e) fastställa och tillämpa effektiva normer och lagar för att försvara, skydda och bevara Moder Jords rättigheter;
(f) respektera, skydda, bevara och vid behov återställa integriteten, Moder Jords livsviktiga ekologiska cykler, processer och balanser;
(g) garantera att de skador som orsakas av människors kränkningar av de inneboende rättigheter som erkänns i denna deklaration åtgärdas och att de ansvariga ställs till svars för att återställa Moder Jords integritet och hälsa;
(h) stärka människors och institutioners förmågan att försvara Moder Jords och alla varelsers rättigheter;
(i) vidta försiktighets- och restriktionsåtgärder för att förhindra att mänskliga aktiviteter orsakar utrotning av arter, förstörelse av ekosystemen eller störningar i ekologiska kretslopp;
(j) garantera fred och eliminera kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen;
(k) främja och stödja metoder som innebär respekt för Moder Jord och alla varelser, i enlighet med deras egna kulturer, traditioner och sedvänjor;
(l) främja ekonomiska system som är i harmoni med Moder Jord och i enlighet med de rättigheter som erkänns i denna deklaration.

Artikel 4: definitioner 
(1) Termen "varelse" inkluderar ekosystem, natursamhällen, arter och alla andra naturliga enheter som existerar som en del av Moder Jord.
(2) Ingenting i denna deklaration begränsar erkännandet av andra inneboende rättigheter för alla varelser eller för någon specifik varelse.

Översättning: Pål Karlsson


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …