onsdag 7 maj 2008

SkepticismenMichel de Montaigne, den franske humanistiska filosofen, 1533 - 1592, förespråkade i sina Essayer ett slags skepticism som jag tycker är mycket sympatisk. Enligt Montaigne står tre vägar öppna för den människa som söker kunskap:

Var och en som söker något kommer till denna punkt: antingen säger han att han har funnit det eller att det inte går att finna eller att han fortfarande söker det. Hela filosofin kan delas in i dessa tre kategorier.

Det första alternativet är dogmatikerna, de som tror att de funnit säker kunskap. Även strukturalister ligger nära det här förhållningsättet. De tror att man kan hitta allmängiltiga sanningar, universella lagar.

Det andra alternativet är nihilisterna, de som är övertygade om att människor aldrig kommer att få kunskap om något alls. Kulturelativisterna är en form av nihilister så som jag ser det. Enligt dessa är det endast människans kulturbakgrund som bestämmer vad hon uppfattar som sant eller inte.

Montaigne tar avstånd från båda dessa ståndpunkter. Istället sluter han sig till skeptikerna som säger att de fortfarande söker sanningen, samtidigt som de tvivlar på att de någonsin kommer att finna den. Montaignes skepticism är i första hand en kritisk hållning som manar till eftertanke och skapar en ödmjuk inställning till kunskap. Skeptikern söker preliminära lösningar och sanningar, även över kulturgränser, som han är beredd att överge om de inte håller för kritisk granskning. Jag är övertygad om att jorden skulle bli en bättre plats att leva på om fler anammade en sådan uppfattning.

Inga kommentarer: