Fortsätt till huvudinnehåll

Skogsträdgården - drömmen om paradiset

Från England kommer idén om skogsträdgården. Robert Hart var först ut med att lansera begreppet. Huvudidén är att designa paradiset, en trädgård som dignar av bär, frukter, nötter och grönsaker utan att man behöver lägga ner så mycket arbete.

I en skogsträdgård odlar man flerskiktat med ett trädskikt, ett buskskikt och ett örtskikt. Man utgår från skogen och hur den fungerar, främst skogsbrynsmiljön som ofta är flerskiktad med både sol- och skuggtåliga växter. Man kan även arbeta med lutningar och murar för att få ett varmare klimat. Genom att få trädgården att likna en skogmiljö så uppnår man en rad fördelar:
 • Låg skötselnivå - riklig skörd
 • Effektiv som kolsänka
 • Motverkar erosion
 • Mindre näringsläkage
 • Bra jordstruktur med rötter
 • Drar upp näring från djupare jordlager
 • Självgödande. Man behöver ingen gödseltillförsel
 • Högre biologisk mångfald
 • Högre resiliens
 • Fungerar utmärkt som en läkande miljö, typ gröna rehab.
 • Kräver mindre fossilt bränsle
 • Lämpar sig som pedagogisk trädgård
Nackdelarna är:
 • Svårt att bedriva kommersiell odling, men det bör gå att utveckla mellanformer av skogsträdgård och traditionella monokulturer.
 • Kunskapskrävande
På Holma utanför Höör i Skåne är man i färd med att anlägga en skogsträdgård. Där anlägger man olika lundar såsom örtlunden, myntalunden, härdiga lunden, normalbeskärningslunden, lättskötta lunden, grönsakslunden. Lundarna omges av läplantering, dammar, en liten äng, ett surjordsområde, en odlingsmur och en nötpark, allt med ätliga växter. Se mer här.

Kommentarer

Monica sa…
Perfekt... Blir änna lite sugen...!
Martin sa…
Visst blir man! Några i Omställning Alingsås ska försöka förmå stadsträdgårdsmästaren
att skapa en skogträdgård i en del av Nolhaga.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …